My photo
Colombo, Dehiwala, Sri Lanka
සබඳ අපි "අලි" නොවෙමු, උනුන් කාගෙන මැරෙන..... "බුලත්" හපයොත් නොවෙමු, එකම පවුලට වඳින.....// බොල් "සීනුවක්" නොවෙමු, දනන් ගොනුනට අඳින..... සොඳුරු අඬහැරය වෙමු, හෙළය නින්දෙන් මුදන.....//

Saturday, March 19, 2011

“රා-බුද්ධා” නමින් ඉස්ලාම් පතුරවන අන්තවාදී පාකිස්ථාන කල්ලිය ගැන ඇත්ත ඇති සැටිෙයන්

“රා-බුද්ධා” නමින් ඉස්ලාම් පතුරවන අන්තවාදී පාකිස්ථාන කල්ලිය ගැන ඇත්ත ඇති
සැටිෙයන්......

සඳ ෙදස පුර පසෙළොස්වක දිනක බලා සිටීෙමන් සඳට වැඩ සිටින “රා-බුද්ධා” නම් බුදු වරෙයකු දැක ගත
හැකි බවත්, එෙසේ බුදුන් දැක ෙගන ඒ බුදුන්ට තම ෙලෞකික අවශ්‍යතා බැගෑපත්ව කියා සිටින්ෙන් නම් සිතූ
පැතූ ෙද් ලැෙබන බවත් කියන පාකිස්ථාන කල්ලියක් ලක්දිව සිය දර්ශණය පචාරය කරමින් සිටියි…සෙඳේ
ඇති යම් කිසිවක් ගැන යෙමකු ආගමික නැයියක් ඔස්ෙසේ ඔබට කියන්ෙන් නම් ඒ ඉස්ලාමික මුහුණුවරක් බව
තරෙය් මතක තබා ගන්න…

ඉස්ලාමයට අල්ලාහ් ලැෙබන්නට ෙපර අල්ලාහ් සිටිෙය් ෙකොෙහේදැයි ඔබ දන්නවාද? කුරාණය ලියැෙවන්නට
වසර 3000 කට පමණ ෙපර සිට මිසරෙය්ත්, බැබිෙලෝනියාෙව්ත් ( වත්මන් ඉරාකය ), පර්සියාෙව්ත් (
වත්මන් ඉරානය ), ගලියාෙව්ත් ( වත්මන් සවුදි, ඕමාන්, ෙය්මන ආදී පෙද්ශය ) බැබිලන් වරු, ආෙක්දියන්
වරු, ෙබෙදෝයියන් වරු, වහාබි වරු, නසාරීන් වරු, ඇසිරියන් වරු ආදී සියළු ජාතීන් ෙපොදුෙව් චන්ද
වන්දනාව කළ අතර එවකට විශ්වාස කළ ෙදවිවරුන් අතුරින් වඩාත්ම බල සම්පන්නයා ෙලස චන්ද
ෙද්වතාවා ෙහවත් “රා සුහාන්වත්” ෙහවත් “චන්ද නම් වූ සැප සම්පත් ෙදන්නා” අදහා ගන්නා ලදී..

ඉන් ෙබොෙහෝ කළකට පසුව උපන් මුහම්මද් නබිවරයා ඉතා චණ්ඩවූ, ෙබදී විසිරී ගිය,උනුන් ඇණ ෙකොටා
ගන්නා ෙගෝත වලින් පිරුණු ෙමම කලාපෙය් තමාෙග්ම දර්ශණයක් පචාරය කරන්නට උත්සාහ දරද්දී,මුලින්
ජනතාව එය තරෙය් පතික්ෙෂේප කිරීම නිසා අසරණ විය..වඩාත් ෙහොඳින් කල්පනා …කළ ෙහෙතම ෙමකී
ජන ෙගෝත සියල්ල අදහන ” රා සුහාන්වාත්” එකී ජන ෙකොටස් එක් කළ හැකි මහා ෙපොදු සාධකය බව
අවෙබෝධ කරෙගන ෙම් රා සුහාන්වත්ටම සර්ව බලධාරීත්වයක් එක් කෙළේය..”අල්ලාහ්” යනු “සර්වාධිපති”
යන්නයි..අනතුරුව ” රා සුහාන්වත්” ෙග් රා ෙකොටස හැලී “සුහාන්වතල්ලාහ්” ෙහවත් “සුහානල්ලාහ්”
බිහිවිය..

ඉස්ලාමය මැද ෙපරදිග සියළු ෙපෞරාණික දර්ශණයන් වසාෙගන එෙසේ පැතිරුණත්, එකී ඉස්ලාමෙය්ම මූල
කුහරය පුරවා සිටින ෙදවියා කාන්දු වූෙය් ඉන් ෙපර පැවති “ෙප්ගන්” ( Paganism – the Uncivilised
range of beliefs) ශිෂ්ටාචාරෙයන් වීම නිසා, ඒ ෙදවියාත් සමඟ ඔහුට අනන්‍ය ෙසසු ලබ්ධික
විශ්වාසයන්ද ඉස්ලාමය තුළටත් කාන්දු විය..ඒ අනුව මුස්ලිම් වරුන්ට සඳ යනු අල්ලාහ්ෙග් නවාතැනක්
විය..පූජනීය සළකුණක් විය..අදටත් එය එෙසේමය..රාමසාන් නව උදාව ඇරෙඹන්ෙන්ද සඳ දැකීෙමනි..නීල්
ආම්ස්ෙටෝං පමුඛ ගගණ ගාමීන් සඳට ෙගොඩ බසිනවාට ෙලොව පුරා මුස්ලිම්වරුන්ෙගන් විෙරෝධයක් පැන
නැඟුෙණ්ත්, අදටත් ඉන්දියාව විසින් දියත් කර ඇති 2020 දී ඉන්දියානුෙවකු සඳට යවන “චන්ද යාන්”
ව්‍යාපෘතියට එරටම සිටින “ඉමාම් වරුන්ෙග්” මණ්ඩල විරුද්ධ වන්ෙන්ත් එනිසාය..අල්ලාහ් සෙඳේ සිට ෙලොව
ෙදස බලා සිටින බවට ඔය කියන කණ්ඩායමම පැමිණි පාකිස්ථානෙය් දකුණු දිග “සින්ධ්” හි සිටින ජනතාව
විශ්වාස කරති..

ෙම් වූ කලී මුතුහරිණි සමරවීර නැඟණිය විසින් ෙමකී ව්‍යසනය ලක්දිව තුළ සිදුවීම අලලා සකස් කරන ලද
වීඩිෙයෝ පටයකි.. ෙහොඳින් ෙමය නරඹන ඔබට ෙමහි “රා-බුද්ධා” නම් මිසදිටුව ෙද්ශනා කරන්නා විසින් සහ
ඔහුෙග් සිංහල පරිවර්තකයා විසින් කියන දෑ අතර “ඒ රූපය සමඟ ඔබ කථා කරන්න පටන් ගන්නවා”
යන්න අසන්නට ලැෙබනු ඇත. මතක තබා ගන්න. පාකිස්ථානෙය් “පශ්තුන්” ෙගෝතික මුසල්මානුවන් අතර
ෙමවැනි ඇදහිල්ලක් ඇත..”ඔබ සඳ ෙදස බලාෙගන යාඥා කරන විට ඔබත් අල්ලාහ්ත් අතර ඇති තිරය ඉවත්
වී අල්ලාහ් ඔබ ෙදස බලනු ඇත..ඔබ වහා බිම බලා ගන්න..අල්ලාහ් ඉක්බිතිව ඔබට කථා කිරීම අරඹනු
ඇත..”

http://www.youtube.com/watch?v=adsxWWqgSyA&feature=player_embedded

H

http://www.youtube.com/watch?v=8mzHX9LR17s&feature=player_e
mbedded

පැරණි ෙසෝවියට් සමූහාණ්ඩුෙවන් කැඩී විසිරී ගිය “ෙසෝවියට්” ඒකක අතර වර්තමාන රුසියානු
ෙෆඩෙර්ෂනය මඟින් පාලනය වන “කැල්මිකියා” නම් ෙබෞද්ධ රාජ්‍යයක් ඇත..ෙමය යුෙරෝපෙය් දැනට ඇති
එකම ෙබෞද්ධ රාජ්‍යයයි..ෙම් රාජ්‍යෙය් සමස්ථ ජන ගහණයම ලක්ෂ 5ක් පමණ සුළු පමාණයකි..න…මුත්
ෙම් අවට ඇති කසකස්ථාන් බඳු ඉස්ලාමික රාජ්‍යයන් ෙවතින් ෙමකී ෙබොදු රාජ්‍යෙය් ෙම් ” රා-බුද්ධා”
මිසදිටුව තුළ සඟවා ඉස්ලාමය පතුරුවන්නට යැවූ ඉස්ලාමික මිෂනාරීන්ට ෙම් සුළු ජන ගහණය එක්ව පන්නා
දැමූහ..ගණනින් ලක්ෂ පහක් තරම් වූ පිරිසකෙග් ෙනොසැෙලන ශද්ධාව එෙසේය..ගණනින් එක් ෙකෝටි හැට
හය ලක්ෂය වූ ෙබෞද්ධ පජාවක් ෙම් එන,එන හැම එකටම අහු වන්ෙන් ඇයි?http://sinhalabuddhist.com/2011/03/ra/#ixzz1G64IVJv5

H

Friday, March 18, 2011

Lassana kathawak...!!!

සබඳ අපි "අලි" නොවෙමු,
උනුන් කාගෙන මැරෙන.....
"බුලත්" හපයොත් නොවෙමු,
එකම පවුලට වඳින.....//

බොල් "සීනුවක්" නොවෙමු,
දනන් ගොනුනට අඳින.....
සොඳුරු අඬහැරය වෙමු,
හෙළය නින්දෙන් මුදන.....//

දළදා හාමුදුරුවන් ඉදිරිපස සිට කාර් රේස් පදින හැටි | Dalada Maligava Racing Track !!!

ඈත ධූලියෙන් වැසී ගිය “රේසින් කාර්” යැ. මෑත සුවඳ මලින්, සුගන්ධයෙන් සහ පහනින් පිදුම් ලබන සිරි දළදා හිමි යැ. ඈත කෝපයෙන් රත් වැ ගිය යවටක් වැනි ඇස් ඇති “රේසින් කාර්” ධාවන කරුවන් යැ. මෑත කරුණාවෙන් තෙත් ව ගිය, නිල් මහනෙල් මලින් දළදා හාමුදුරුවන්ව පිදීමට යන සැදැහැති උපාසකයින් යැ. ඈත එබු එබූ තිරින්ග පහරින් මහ පොළොව පළා වියන්නාක් මෙන් දිවන “රේසින් කාර්” යැ. මෑත එබු එබූ පයින් මිහිකත සනහ සනහා වඩිනා ආර්ය මහා සංඝරත්නය යැ. ඈත බැලු බැලූවන් ට හුරේ හුරේ හූ හූ කියවන “රේසින් කාර්” යැ. මෑත බැලූ බැලූවන් සාධු සාධු කියවන සිරි දළදා හිමි යැ.දළදා වීදිය මෙතුවක් කල් යොදා ගත්තේ දළදා පෙරහැර පැවැත්වීම ඇතුළු ආගමික කටයුතු වලටය. නමුත් මෑතක සිට දළදා වීදිය “රේසින් කාර්” තරග වලටද යොදා ගන්නා බව පවසන්නේ ඉමහත් සංවේගයෙන් යුතුවය. එළඹෙන දෙදහස් හයසීය බුද්ධ ජයන්තියට පිළිවෙතින් පෙළ ගැසීමට කර ඇති තවත් දෙයක්නම් දළදා මන්දිරය ඉදිරිපිට “රේසින් කාර් ට්‍රැක්” එකක් කිරීමය.බුදු දහමට අනුව සියල්ල අනිත්‍ය බැවින් මේ ගැන ආසාව අඩු කරගන්නා ලෙස අබෞද්ධයෙක් හෝ මහාප්‍රාණ බෞද්ධයෙක් මෙහි පහලින් කොමෙන්ට් කරනු ඇත. ඊට පසුව තව ටික දිනකින් දළදා මැදුර තුළ කානිවල් එකක් ආරම්භ කළද, මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගය පැවැත්වුවද, දළදා මැදුරේම සතරමහා දේවාලද ඇති නිසා අන්‍යාගම් වලටත් සමානාත්මතාවය දීම වස් ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් සහ මුස්ලීම් පල්ලියක් ආරම්භ කළද අපිට මේ දෙස උපේක්ශාවෙන් බලා සිටින ලෙස ඔවුන්ම පවසනු ඇත.මේ අස්සේම තවත් කෙනෙක් “ධම්මෝ භවේ රක්ඛති ධම්මචාරී” ලෙසින් බණ පදයක්ද කොමෙන්ට් කර මේ ගැන අපි කලබල විය යුතු නැති බවත් ධර්මය විසින්ම දළදා මාළිගාව ආරක්ෂා කරනු ඇති බවද ප්‍රකාශ කරාවි. නමුත් මතක තබා ගත යුතු දේනම් ධර්මයේ හැසිරෙන්නාව ධර්මය විසින් ආරක්ෂා කරන්නේ ඔහුගේ ලෞකික ජීවිතය හෝ දේපළ නොව සංසාරයයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්නාගේ සංසාරය එකකි, දළදා මාලිගාව තවෙකකි. ඇත්තෙන්ම මෙවැනි සරළ දේවල් පවා පැහැදිලි කිරීමට සිදු වී ඇත්තේ අපේ අයම බුදු දහම වැරදි තැනින් අල්ලාගෙන සිටීමද බුදු දහමට වින කරන අයගේ කුමන්ත්‍රණ නිසාදැයි කීමට නොහැකිය.බුදු දහමට අනුව මේ සියලු දේම අනිත්‍ය බව පැහැදිලි සත්‍යයකි. නමුත් ඒ මතයේ සිටගෙන මේවා රැකගැනීමට අනවශ්‍යයැයි කියන උදවිය එසේ කියමින් මෙහි කොමෙන්ට් කරන්නේ නැතිව සහ අන්තර්ජාලයේ පැය ගණන් කාලය නාස්ති නොකර කරුණාකර නිවන් සෙවීමට උත්සුක වන්න. එක කොමෙන්ට් එකක් දාන මොහොතක් පාසා ඔබගේ කාලය අපතේ යයි. බෞද්ධයින්ට බෞද්ධ කම සහ ඒ ආශ්‍රිත පූජස්ථාන රැකගැනීමට අනවශ්‍යයැයි කීමෙන් සිදුවන්නේ එසේ කියනා අයගේ නිවන් සෙවීමට යොදාගත හැකි කාලය අපතේ යාමත් බුදු දහම රැක ගැනීමට ඉතිරිව සිටිනා බෞද්ධයින්ව අධෛර්යමත් වීමත්ය.ඉතින් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීම ඔබට බාරය.

ඔබගේ විශේෂත්වය සහ හැකියාවන් අනුව එය තීරණය වනු ඇත.

මතකතියාගන්න, මෙය මුට්ටිය දමා බැලීමක් විය හැකිය.
[http://sinhalabuddhist.com/wp-content/uploads/2011/03/sri-dalada-maligawa-71-500x345.jpg]


http://sinhalabuddhist.com/2011/03/sri-dalada/#ixzz1GSyBHlDe

හෙළ කුල කුමරියනී, කාන්තාවනී, මුස්ලිම් බල්ලන් ගෙන් ප්‍රවේසම් වෙනු!

Hela Kanthaa dadayama

බල්ලන් සමඟ නිදා ගත්තොත් ඇහැරෙන්න වෙන්නේ මැක්කොත් සමගය. එය සාමාන්‍ය බල්ලන් සඳහා කියමනකි. ගඳ ගහන මුස්ලිම් බල්ලෙක් සමඟ නිදා ගත්තොත්, තත්වය අනන්ත ගුණයෙන් දරුණුය එය මෙම ජීවිතයෙන් පමණක් ගෙවා අවසන් වන පාපයක් නොවේ. අනන්ත ඉදිරි සංසාරයටම විපාක දී අවසන් නොවන බරපතල පාපයකි. ප්‍රතික්ෂේප කල නොහැකි ලෙස ලැබෙන මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය තරම් පාපයක් තවත් නොමැති නිසයි.

ඉහත දැක්වූයේ එලෝ වශයෙන් විපාක වල තත්වයයි. එම අවදානම ගන්නා කවර කාන්තාවක් වුවද, තරාතියම් බේදයකින් තොරව, මෙලෝ වශයෙන් පහත විපාක සියල්ලට යටත් වේ.

1. මුසල්මානු ගෝත්‍රික විවාහයක් වලංගු වන්නේ තවත් එම ගෝත්‍රික අයෙක් සමඟ පමණි. එනම් කාන්තාව අනිවාර්‍යයෙන් මෙතෙක් සිය සම්පූර්ණ අතීතය වල දැමිය යුතුය, එනම් තමාගේ සිංහල අන්‍යතාවය මරා දැමිය යුතුමය. විවාහ වයසේදී මුස්ලිම් නමකින් නැවත ඉපදිය යුතු වන්නේ නව හැඳුනුම් පතක් පවා සමගිනි. හෙළ නෑ සිය පරපුර සියල්ල සදහටම අහිමි වීම සිදු නොවුනොත් එය පුදුමයකි.

2. කායික වශයෙන් මෙය හිතන තරම් ලේසි කටයුත්තක් නොවේ. මුස්ලිම් ගෝත්‍රය, කාන්තා සුරතාන්තය සහමුලින් ප්‍රතික්ශේප කරන්නේ, ඒ පිළිබඳ ඊර්ෂ්‍යා සහගතවය. එයට ඔවුන්ට අති බිහිසුණු පිළියම් ඇත. හිරි වැට්ටීම් සිහිනයක් පමණි. යෝනි විවරයේ ඉහලින් ඇති වඩාම සංවේදී කොටස වන භග ශිෂ්ණිකාව (Clitoris) අමු අමුවේ කපා ඉවත් කිරීමට මුහුණ දිය යුතු වන්නේ අනිවාර්‍ය අවශ්‍යතාවක් ලෙසයි. බලන්න එය කරන විවිධ ආකාර.

kaanthaa sunnath

3. සිහි සුන් වන තරම් වේදනාකාරී මෙම ආගමික සුන්නත් කිරීමට ඔබව මෙල්ල කරන හැඩි දැඩි මුස්ලිම් පිරිමි රාශියට ඔබගේ රහසඟ තව දුරටත් රහසක් නොවේ. රෙද්දකින් මුහුණ වසාගෙන මිසක් ඉන්පසු ජීවත් විය හැකිද?

4. බැන්දාට මොකද කිසි දිනක උපරිම තෘප්තියක් කාන්තාවට අහිමිය. විවාහ වූ ගෝත්‍රිකයා අණ දෙන ඕනෑම මොහොතක කීකරු විය යුතුය, නැතිනම් පහර දීමට ශුද්ධ වූ කුරාණයේ නියමයයි. මොහොමඩ් ගේ සොයාගැනීම් ය.

5. ඉන්පසු සිය හොඳින් පෙනෙන ඇස් පවා ඝන රෙද්දෙන් වැසෙන සේ හිජාබය ඇඳ, රෙද්දේ නූල් විවීම අතරින් ලෝකය බැලීමට පුරුදු විය යුතුය. මදක් සිතා බලන්න, පෙර කල කුසළ බලයෙන් ඔබ අඳ නොවී ඉපදුනත්, දිට්ඨධම්ම වේදනීය විපාක වශයෙන් ඔබගේ පෙනීම දුර්වල වූවායයි එවිට ඔබ අවබෝධ කර ගත යුතු වන්නේය. ලොවේ සාමාන්‍ය ජනයා, යන්තම් සුද මතුවූ විට ඇස් වහාම ශල්‍ය කර්ම මගින් නිවැරදි කර ගනිද්දී, ඔබ, ඇස මතුපිට කළු පටලයක් මැරෙන තුරු පැළඳිය යුතු වන්නේය.

6. විවාහක ගෝත්‍රිකයාට ඔබ සැමදා නැවුම් නොවේ, වරින් වර ඔහුට 4 ක් දක්වා තව මනුෂ්‍ය ප්‍රේතියන් ලබා ගත හැක. එයට ඔබගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ. ඔහු ඔබ නිදනා වහලය යටම, තව කාන්තාවක් සමඟ රමණයේ යෙදෙද්දී එය නොහඬා ඉවසිය යුතුය. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීම නුවනට හුරු නොවේ.

7. ඔබ කිසිම ආකාරයකින් විවාහක ගෝත්‍රිකයා ප්‍රකෝප වන සේ කථා නොකල යුතුය. ඔහු "තලාක්" යයි තුන් වරක් හඬ නැගීමෙන් ඔබ දික්කසාද වන්නේ ඔබ උඩ බිම බැලීමටත් පෙරය. විවාහයත් සමඟ සියල්ල අහිමි වූ ඔබට කිසිදු හව් හරනක් නැත.

8. ඔබව යම් කල හෝ නොකල වරදකට ෂාරියා නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ වැරදි කාරිය කිරීමට ගෝත්‍රික ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ශාක්ෂි 4 ක් පමණි. ඔබගේ ඉරණම එයින්ම විසඳෙයි, බලන්න
[https://lh6.googleusercontent.com/-0fMwcNl-nHE/TXfhatjM_lI/AAAAAAAAAZw/2FV3AcuM0CI/s320/Kill+harem+Woman.JPG]
විශාල වීම සඳහා මත Click කරන්න


9. හදිස්සියේ හෝ එසේ විවාහක ගෝත්‍රිකයාට එම ශාක්ෂි 4 සොයා ගැනීමට නොහැකි වූවා යයි සිතන්න. එවිට ඔබ ආරක්ෂිතයි කියා ඔබ සිතනවාද?. එසේ නම් පහත කුරාණ පාඨයත් කියවා නුවන වඩා ගන්න.
[https://lh5.googleusercontent.com/-yFMj5Aq7C08/TXfhxXCIqUI/AAAAAAAAAZ0/kdj-NQKj45I/s320/Kill+with+one+witness.JPG]

විශාල වීම සඳහා මත Click කරන්න
10. 24/8 හා 24/9 අනුව කාන්තාවටත් අවස්ථාවක් ඇතැයි ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඔව්, පොතට පමණි. ඔබ මුස්ලිම් ගෝත්‍රයටම පිටින් ආ දෙවන පන්තියේ පුරවැසියෙක් පමණි. එවිට ඔබ පස් වාරයක් දිව්රීම ඔවුන් සියල්ල එකතු වී පහසුවෙන් වලකයි. එවිට ඔබ මිය යා යුත්තේ බෙල්ල තෙක් වලලා හිස පොඩි වන තෙක් ඔබගේ විවාහක ගෝත්‍රිකයා හා ගෝත්‍රික නඩයේ සියල්ල එකතු වී දෙන ම්ලේච්ඡ ගල් ප්‍රහාරයෙනි.

අගෙයි නේද? ජාතිවාදයෙන් තොර, පිරිසිඳු පෙමට අවසාන තෑග්ග.
මේ ව්‍යසන සියල්ල මැද, අපට ඉතිරිව ඇති එකම ආරක්ෂාව නම් සැඟවුනු මුස්ලිම් අලුගෝසුකම් සියලු හෙළයන්ට වහ වහා අවබෝධ කර දීමයි. ඔබටත් ජාතිය ගැන හැඟීමක් ඇති නම්, පහත ලිපිත් බලන්න.
අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙමු!

දේශපාලන වශයෙන් අනාථ සිංහල බෞද්ධ අපි වෙන්ව නැසිය යුතු නොවේ!......එක්ව නැගෙමු!